Liiketoiminta- ja IPR-riskien ennaltaehkäisemisessä hyvät sopimukset ovat kaiken perusta.

Oikein ja kattavasti laaditut kirjalliset sopimukset muodostavat vankat perustukset yrityksen liiketoiminnalle. Tällaiset sopimukset paitsi selventävät osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia, myös vähentävät merkittävästi riitojen riskiä tulevaisuudessa, koska ne auttavat molempia osapuolia ymmärtämään sopimuksen tekohetkellä sen, mistä sovitaan ja millä ehdoilla. Ammattitaitoisesti laaditut sopimukset ovat kuin vakuutus, joka suojaa yritystä odottamattomilta tilanteilta ja mahdollisilta konflikteilta.

Hyvissä kirjallisissa sopimuksissa määritellään selkeästi ja yksiselitteisesti kunkin osapuolen vastuut, oikeudet ja velvollisuudet. Tämä vähentää merkittävästi epäselvyyksiä ja väärinkäsityksiä, jotka voivat johtaa riitoihin. Kirjallisesti laaditut kattavat sopimukset tarjoavat liiketoiminnalle oikeudellista suojaa. Ne luovat vankan oikeudellisen perustan, joka auttaa yritystä puolustamaan etujaan ja oikeuksiaan, jos se joutuu kohtaamaan riitatilanteen. Hyvin laaditut sopimukset auttavat selkeyttämään kumppanuuksia ja liikesuhteita. Ne luovat vakaan pohjan, joka auttaa rakentamaan luottamusta ja vahvempia pitkäaikaisia suhteita yrityksen yhteistyökumppaneihin. Hyvin laaditut sopimukset auttavat varmistamaan, että kaikki osapuolet noudattavat sovittuja ehtoja. Ne ovat tehokas tapa minimoida mahdollisuudet erimielisyyksiin ja varmistaa, että kaikki toimivat sovitun mukaisesti.

Immateriaalioikeudet ja niiden omistuksesta sekä käytöstä sopiminen jäävät usein muutoin hyvin laadituissa sopimuksissa vähäiselle huomiolle, vaikka hyvin monissa sopimussuhteissa ne ovat erittäin keskeisessä asemassa ja niistä myös syntyy helpommin erimielisyyksiä. Koska olemme immateriaalioikeuksiin erikoistuneita asiantuntijoita, osaamme laatia kattavat ja syvälliset immateriaalioikeuksia koskevat ehdot erityyppisiin kaupallisiin sopimuksiin.

Laadimme asiakkaillemme esimerkiksi seuraavanlaisia sopimuksia:

Salassapitosopimukset

Salassapitosopimukset

Salassapitosopimus, jota kutsutaan myös nimellä NDA (Non-Disclosure Agreement), on oikeudellinen asiakirja, joka allekirjoitetaan kahden tai useamman osapuolen välillä luottamuksellisen tiedon tai liikesalaisuuksien suojelemiseksi. Lue lisää salassapitosopimuksista >>

Lisenssi-, valmistus- ja franchising-sopimukset

Lisenssi-, valmistus- ja franchising-sopimukset

Lisenssisopimus antaa toiselle osapuolelle oikeuden käyttää tiettyä immateriaalioikeutta tietyin ehdoin. Valmistussopimus on sopimus, jossa yksi osapuoli (yleensä omistaja tai haltija) antaa toiselle osapuolelle oikeuden valmistaa tuotteita, jotka perustuvat immateriaalioikeuksiin, kuten patentteihin, tekijänoikeuksiin tai tavaramerkkeihin. Franchising-sopimuksella yritys (franchising-antaja) myöntää toiselle yritykselle (franchising-saaja) oikeuden käyttää sen brändiä, liiketoimintakonseptia ja liiketoiminnan toimintamalleja tietyllä alueella tai tietyssä paikassa.
Lue lisää lisenssi-, valmistus- ja franchising-sopimuksista >>

Edustaja-, jälleenmyynti- ja jakelusopimukset

Edustaja-, jälleenmyynti- ja jakelusopimukset

Edustaja-, jälleenmyynti- ja jakelijasopimukset ovat oikeudellisia asiakirjoja, jotka säätelevät kahden osapuolen välistä suhdetta, kun toinen myy tai markkinoi toisen osapuolen tuotteita tai palveluita.
Lue lisää edustaja-, jälleenmyynti- ja jakelusopimuksista >>

Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset

Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset

Yhteistyösopimus on oikeudellinen sopimus kahden tai useamman tahon välillä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä tietyssä asiassa tai projektissa. Kumppanisopimus on sopimus, joka määrittelee suhteen kahden tai useamman osapuolen välillä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Lue lisää yhteistyö- ja kumppanuussopimuksista >>

Konsultti- ja toimeksiantosopimukset

Konsultti- ja toimeksiantosopimukset

Konsulttisopimuksessa konsultti ei yleensä ota täyttä vastuuta projektista, vaan toimeksiantaja (asiakas) osallistuu päätöksentekoon. Toimeksiantosopimuksella siirretään usein kaikki valta ja vastuu projektiin liittyviin päätöksiin toimeksisaajalle, ja toimeksiantaja odottaa vain lopputulosta.
Lue lisää konsultti- ja toimeksiantosopimuksista >>

Toimitus- ja hankintasopimukset

Toimitus- ja hankintasopimukset

Toimitussopimus on sopimus, joka määrittelee toimitettavien/hankittavien tuotteiden tai palveluiden yksityiskohdat. Se määrittää myös vastuut, velvoitteet, oikeudet ja odotukset toimituksen aikana. 
Lue lisää toimitus- ja hankintasopimuksista >>

Myynti- ja ostosopimukset

Myynti- ja ostosopimukset

Myynti- ja ostosopimukset ovat kaupallisia sopimuksia, jotka säätelevät tuotteen tai palvelun myyntiä ja ostamista. Myyntisopimus on sopimus, jossa myyjä sitoutuu luovuttamaan omaisuuden ostajalle tiettyä hintaa vastaan. Ostosopimus on sitova sopimus, jossa ostaja sitoutuu ostamaan ja myyjä myymään tietyn määrän tiettyjä tuotteita tai palveluita sovittuun hintaan ja ehdoin. Ne määrittelevät myös molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet kaupan suorittamiseksi.
Lue lisää myynti- ja ostosopimuksista >>

Alihankintasopimukset

Alihankintasopimukset

Alihankintasopimus on sopimus, jossa yksi yritys (tilaaja tai pääurakoitsija) ulkoistaa osan työstä, palveluista tai tuotannosta toiselle yritykselle (aliurakoitsijalle). Lue lisää alihankintasopimuksista >>

Sovintosopimukset

Sovintosopimukset

Sovintosopimuksen tarkoituksena on ratkaista osapuolten välinen riita tai kiista. Sovintosopimus määrittelee yleensä kumpaakin osapuolta koskevat velvoitteet ja ehdot, joita molempien osapuolten odotetaan noudattavan riidan ratkaisemiseksi. Lue lisää sovintosopimuksista >>

Aiesopimukset ja esisopimukset

Aiesopimukset ja esisopimukset

Aiesopimus on sitoumus kahden osapuolen välillä, joka ilmaisee heidän aikomuksensa neuvotella tulevasta sopimuksesta. Esisopimus on jo sitova sopimus, joka sisältää tiettyjä ehtoja, joihin molemmat osapuolet ovat sitoutuneet. Lue lisää aie- ja esisopimuksista >>

Yleiset ehdot

Yleiset ehdot

Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot ovat ennalta määritellyt ehdot, joita sovelletaan tietyn yrityksen kaikkiin samantyyppisiin sopimuksiin. Nämä ehdot sisältävät yleensä liiketoimintaan liittyviä standardeja, kuten takuut, maksuehdot, toimitusmenettelyt, vastuunrajoitukset ja riitojen ratkaisumekanismit. Ne auttavat säätelemään liiketoiminnan ehtoja ja antavat tietyn vakiorakenteen, joka soveltuu useimpiin sopimuksiin. Yleisiä ehtoja käytetään yleensä myynti-, osto-, konsultointi- ja muihin sopimuksiin. Varsinainen sopimus voi olla lyhyt, jopa tilausvahvistus. Sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa viitataan sovellettaviin yleisiin ehtoihin ja ne tulevat sopimuksen tai tilausvahvistuksen liitteeksi. Näitä ehtoja muokataan ja mukautetaan vastaamaan kunkin liiketoiminnan tai sopimuksen erityistarpeita.

Lue lisää

Hyvät sopimukset ennaltaehkäisevät brändioikeuksiesi laitonta hyödyntämistä