Huolehdimme siitä, että immateriaalioikeudet on huomioitu kattavasti erillisillä IPR-lausekkeilla kaikissa laatimissamme yhteistyö- ja kumppanuussopimuksissa.

Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset määrittelevät osapuolten vastuut, velvoitteet, oikeudet ja odotukset yhteistyön aikana. Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset voivat olla monimuotoisia, ja niitä käytetään erilaisissa tilanteissa. Esimerkkejä tyypillisistä yhteistyö- ja kumppanuussopimuksista, joissa immateriaalioikeuksista sopiminen on keskiössä, ovat markkinointiyhteistyösopimus, tutkimus- tai tuotekehitysyhteistyösopimus, mainostajayhteistyösopimus, koulutusyhteistyösopimus ja sponsorointisopimus.


Yhteistyösopimus

Yhteistyösopimus 

Yhteistyösopimus on oikeudellinen sopimus kahden tai useamman tahon välillä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä tietyssä asiassa tai projektissa. 


Kumppanisopimus

Kumppanisopimus

Kumppanisopimus on sopimus, joka määrittelee suhteen kahden tai useamman osapuolen välillä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä tietyn tavoitteen saavuttamiseksi.


Tyypillisesti yhteistyö- ja kumppanuussopimuksissa sovitaan vähintään seuraavista asioista:

 • Osapuolet

 • Tarkoitus ja kohde: Määritellään yhteistyön tarkoitus ja kohde. Tämä on selkeä kuvaus siitä, mitä osapuolet odottavat toisiltaan.

 • Yhteistyön luonne: Määritellään yhteistyön tyyppi (esim. tekninen yhteistyö, markkinointiyhteistyö jne.) sekä kunkin osapuolen vastuut ja velvollisuudet.

 • Rahoitus ja resurssit: Sovitaan rahoituksesta ja resursseista ja yhteistyön kustannusten jakamisesta.

 • Sopimuksen kesto: Määritellään sopimuskausi ja sopimuksen ennen aikaisen päättämisen ehdot.

 • Sopimuksen tarkistaminen: Määritellään mekanismit sopimuksen tarkistamiseen ja päivittämiseen.

 • Immateriaalioikeudet: Sovitaan immateriaalioikeuksien omistuksesta, käytöstä, loukkausten valvonnasta ja puolustamisesta.

 • Tietojen jakaminen: Määritellään yhteistyöhön liittyvien tietojen ja asiakirjojen jakamisen ehdot.

 • Markkinointi ja mainonta: Määritellään osapuolten vastuut markkinoinnissa ja mainonnassa.

 • Luottamuksellisuus: Sovitaan tietojen luottamuksellisuudesta.

 • Vastuunrajoitukset ja vahingonkorvaus: Sovitaan vastuunrajoituksista ja vahingonkorvausvelvollisuudesta.

 • Eksklusiivisuus: Sovitaan, onko kumppanilla yksinoikeus tiettyyn alueeseen tai markkinasegmenttiin.

 • Sopimuksen siirto: Määritellään ehdot, joilla sopimuksen osapuoli voi siirtää sopimuksen kolmannelle (jos voi).

 • Sopimuksen päättäminen: Määritellään menettelytavat yhteistyön päättämiseksi ja sen jälkeiset velvoitteet.

 • Yhteiset tavoitteet: Laaditaan selkeä kuvaus yhteisistä tavoitteista, jotka osapuolet pyrkivät saavuttamaan yhdessä.

 • Yhteistyössä syntyneet tuotokset: Sovitaan immateriaalioikeuksista tuotteisiin tai aineistoihin, jotka on luotu yhteistyön tuloksena.

 • Muutokset ja lisäykset sopimukseen: Määritellään menettelytavat ja ehdot, jotka liittyvät sopimuksen muuttamiseen.

 • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu: Sovitaan minkä maan lakeja sovelletaan ja kuinka mahdolliset riidat ratkaistaan.