Autamme laatimaan konsultti- ja toimeksiantosopimuksia, jotka selkeyttävät osapuolten vastuita ja oikeuksia – huomioiden myös immateriaalioikeudet.


Konsultti- ja toimeksiantosopimukset määrittelevät osapuolten vastuut, velvoitteet, oikeudet ja odotukset konsultoinnin/toimeksiannon aikana. Esimerkkejä tyypillisistä konsultti- ja toimeksiantosopimuksista, joissa immateriaalioikeuksista sopiminen on keskiössä, ovat liiketoiminnan konsultointi, IT-konsultointi, HR-konsultointi, markkinointikonsultointi, markkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus, strateginen konsultointi, verkkosivujen kehitys, suunnittelu ja toteutus, toimitusketjun konsultointi ja sisällöntuotanto.


Konsulttisopimus

Konsulttisopimus on sopimus, joka määrittelee konsultin ja asiakkaan välisen suhteen. Tässä suhteessa konsultti tarjoaa asiantuntemustaan, osaamistaan ja palveluitaan tietyllä alueella tai tietyissä tehtävissä asiakkaan hyväksi. Konsulttisopimuksessa konsultti toimii yleensä asiantuntijana ja antaa neuvontaa tai suorittaa tietyn tehtävän tai projektin, mutta toimeksiantaja (asiakas) osallistuu yleensä päätöksentekoon ja lopputuloksen hallintaan. Konsultti ei siis yleensä ota vastaan täyttä vastuuta projektista, vaan toimeksiantaja (asiakas) osallistuu päätöksentekoon.


Toimeksiantosopimus  

Toimeksiantosopimuksessa yksi osapuoli, jota kutsutaan usein ”toimeksiantajaksi”, palkkaa toisen osapuolen, ”toimeksisaajaksi”, suorittamaan tietyn tehtävän tai projektin. Toimeksiantosopimuksella siirretään usein kaikki valta ja vastuu projektiin liittyviin päätöksiin toimeksisaajalle, ja toimeksiantaja odottaa vain lopputulosta.


Tyypillisesti konsultti- ja toimeksiantosopimuksessa sovitaan vähintään seuraavista asioista:

 • Osapuolet

 • Sopimuksen kohde: Määritellään konsultointi/toimeksianto mukaan lukien tarkoitus, laajuus ja aikataulu.

 • Sopimuksen kesto: Määritellään sopimuskausi ja sen päättyminen.

 • Maksuehdot: Määritellään hinta ja maksuehdot.

 • Velvoitteet ja vastuut: Määritellään konsultin/toimeksisaajan ja asiakkaan tehtävät, vastuut ja velvoitteet.

 • Vastuunrajoitukset ja vahingonkorvaus: Määritellään konsultin vastuun rajoitukset ja vahingonkorvausvelvollisuus.

 • Sopimuksen muuttaminen: Määritellään mekanismit sopimuksen tarkistamiseen ja muuttamiseen.

 • Luottamuksellisuus: Määritellään salassa pidettävät tiedot ja miten tällaisten tietojen kanssa pitää toimia.

 • Tietojen jakaminen: Määritellään konsultin/toimeksisaajan ja asiakkaan välisen tiedon ja asiakirjojen vaihtamisen ehdot.

 • Immateriaalioikeudet: Sovitaan omistusoikeuksista konsultin/toimeksisaajan tuottamiin materiaaleihin.

 • Sopimuksen siirto: Määritellään ehdot, jolla sopimuksen osapuoli voi siirtää sopimuksen kolmannelle.

 • Sopimuksen päättäminen: Määritellään menettelytavat sopimuksen päättämiseksi ja sen jälkeiset velvoitteet.

 • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu: Sovitaan minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan ja kuinka mahdolliset riidat ratkaistaan.