Brändioikeuksia ovat yrityksen viralliset nimet eli toiminimet ja aputoiminimet, tuotteiden ja palveluiden kaupalliset tunnukset eli tavaramerkit, internet-sivujen osoitteet eli verkkotunnukset, tuotteiden tai pakkausten muotoilu eli mallioikeudet, ja sisällöt eli tekijänoikeudet. Neuvomme, autamme ja edustamme asiakkaitamme kaikissa brändioikeuksiin liittyvissä asioissa.

Brändioikeusstrategian laadinta

Autamme laatimaan brändioikeusstrategian, joka on kokonaisvaltainen ja yrityksen resursseihin mitoitettu suunnitelma yrityksen brändioikeuksien hoidosta.

Yksinkertaistaen brändioikeusstrategia tarkoittaa brändioikeuksien systemaattista hoitoa, jossa kaikki brändioikeuksien suojaukseen, puolustamiseen, ylläpitoon, kehittämiseen, käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvät yksittäiset toimenpiteet perustuvat laadittuun strategiaan.

Tyypillisesti brändioikeuksiin liittyvistä toimenpiteistä, esim. uusista rekisteröintihakemuksista tai loukkauksiin puuttumisesta, päätetään yrityksissä yksittäistapauksina ja toisistaan irrallisina päätöksinä ilman kokonaiskuvaa. Tällä tavoin yritys tulee helposti hukanneeksi resursseja toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeettomia tai jopa vääriä (esimerkiksi turhaksi osoittautunut tai väärin laadittu rekisteröintihakemus).  Toisaalta tärkeitä toimenpiteitä (esimerkiksi kilpailijoiden valvonta) voi jäädä kokonaan tekemättä. Näiden ongelmien välttämiseksi brändioikeuksia tulisi johtaa ja hoitaa systemaattisesti sekä kokonaisvaltaisesti yrityksen strategisena omaisuutena, jotta yrityksen resurssit kohdennetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Brändioikeusstrategia laaditaan yhteistyössä yrityksen johdon kanssa pidettävissä käytännönläheisissä työpajoissa, jotka toimivat samalla koulutuksena brändioikeuksiin liittyviin asioihin. Brändioikeusstrategian laatiminen lähtee liikkeelle yrityksen brändin elementtien kartoituksesta, jonka jälkeen laaditaan kriteerit kaikkiin brändioikeusstrategian osa-alueisiin. Tämän jälkeen brändioikeusstrategiaa lähdetään toteuttamaan käytännön toimenpiteillä pitkällä tähtäimellä. 

Brändioikeusstrategia on tärkeää olla laadittuna kaikissa suurissa ja keskisuurissa yrityksissä brändin arvon kasvattamiseksi sekä haasteiden ennaltaehkäisemiseksi.

Brändioikeusanalyysit startup-yrityksille

Startup-yrityksen tulisi analysoida oman brändinsä elementit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta kaupallisesti potentiaalisimmat brändin elementit tunnistetaan ja niihin hankitaan yksinoikeudet käytössä olevien resurssien mukaisesti. Teemme startup-yrityksille maksuttomia brändioikeus- ja tavaramerkkianalyysejä ja annamme maksuttomia toimintasuosituksia tulevaisuutta varten.

Brändioikeuskartoitukset

Liiketoimintansa aloittaneen tai vakiinnuttaneen yrityksen tulee säännöllisesti kartoittaa kaikki suojatut (rekisteröidyt) ja suojaamattomat (rekisteröimättömät) brändin elementit, joita yritys käyttää. Säännöllisellä brändioikeuskartoituksella varmistetaan, että yksinoikeudet on hankittu kaikkiin kaupallisesti tärkeisiin brändin elementteihin ja toisaalta tunnistetaan, mihin oikeuksiin ei enää haluta sijoittaa lisää. Teemme suurten ja keskisuurten yritysten tavaramerkkien ja muiden brändioikeuksia kartoituksia ja annamme toimintasuosituksia.

Brändioikeuksien suojausstrategiat

Tavaramerkkien rekisteröinteihin on yrityksen valittavana useita eri vaihtoehtoja. Neuvomme yrityksiä uusien ja käytössä olevien tavaramerkkien ja muiden brändioikeuksien maailmanlaajuisessa suojaamisessa. Autamme asiakkaitamme valitsemaan sopivimmat, suoja-alan kannalta parhaimmat ja kustannustehokkaimmat rekisteröintikeinot ja -kanavat brändin eri elementeille.

Brändioikeuksien ennakkotutkimukset

Brändin elementti voi olla suojattavaksi (rekisteröitäväksi) kelpaamaton ja/tai sen käyttö voi loukata jonkun toisen aikaisempaa brändioikeutta. Teemme brändin elementtien maailmanlaajuisia ennakkotutkimuksia. Lue lisää tavaramerkin ja mallioikeuden ennakkotutkimuksista.

Brändioikeuksien rekisteröinnit

Yksinoikeudet brändin elementteihin hankitaan lähtökohtaisesti rekisteröinneillä. Hoidamme tavaramerkkien, verkkotunnusten, mallioikeuksien ja tekijänoikeuksien rekisteröintiprosessit maailmanlaajuisesti valituissa maissa hakemuksesta rekisteröintiin. Valitsemme sopivan rekisteröintikanavan sekä laadimme hakemuksen niin, että sillä saadaan mahdollisimman laaja suoja-ala kyseiselle brändioikeudelle. Rekisteröinnin jälkeen pidämme huolta rekisteröinnistä, teemme siihen tarvittaessa muutoksia ja huolehdimme sen uudistamisesta laaditun brändioikeusstrategian mukaisesti.

Brändioikeussalkun hallinta

Hoidamme pieniä, keskisuuria ja suuria brändioikeussalkkuja asiamiehen roolissa. Pidämme huolta salkun rekisteröinneistä, teemme niihin tarvittaessa muutoksia ja huolehdimme niiden uudistamisesta laaditun brändioikeusstrategian mukaisesti. Asiakkaidemme käytössä on kehittämämme LegalLandscape -palvelu, josta on nähtävissä koko brändioikeussalkun ajankohtainen sisältö helposti, milloin ja missä tahansa.

Brändioikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien hyödyntäminen

Brändioikeuksia voidaan kaupallisesti hyödyntää sopimussuhteissa monilla eri tavoilla. Laadimme teknologian, tavaramerkkien, mallioikeuksien ja tekijänoikeuksien lisenssi-, siirto- ja ostosopimuksia. Lue lisää Sopimukset-palvelusivultamme.

Kilpailijoiden valvonta

Kilpailijat tai muut tahot voivat tarkoituksellisesti tai tahattomasti käyttää tai hakea rekisteröitäväksi samaa tai samankaltaista brändin elementtiä (esimerkiksi tavaramerkkiä, mallia tai verkkotunnusta) kuin johon toisella yrityksellä on jo aikaisempi oikeus. Valvomme tällaisia tilanteita asiakkaidemme puolesta maailmanlaajuisesti.

Tavaramerkkivalvonta: Seuraamme maailmanlaajuisesti, analysoimme ja raportoimme kilpailijoiden uudet sekaannusvaaraa aiheuttavat tavaramerkit yhdessä toimenpidesuositustemme kanssa.

Verkkotunnusvalvonta: Seuraamme maailmanlaajuisesti, analysoimme ja raportoimme kilpailijoiden uudet sekaannusvaaraa aiheuttavat verkkotunnukset yhdessä toimenpidesuositustemme kanssa. 

Brändioikeusloukkausten valvonta: Seuraamme maailmanlaajuisesti verkkosisältöä, markkina-alustoja ja some-kanavia mahdollisten brändioikeusloukkausten havainnoimiseksi sekä analysoimme ja raportoimme löydökset yhdessä toimenpidesuositustemme kanssa. 

Brändioikeuksien puolustaminen

Autamme vastustamaan ja poistamaan markkinoilta kilpailijoiden uusia sekaannusvaaraa aiheuttavia tavaramerkkejä maailmanlaajuisesti. Autamme tavaramerkkeihin, toiminimiin, mallioikeuksiin, verkkotunnuksiin ja tekijänoikeuksiin liittyvien riitojen sovintoneuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä. Edustamme brändinhaltijoita tuoteväärennösten tullipysäytyksissä ja autamme poistamaan tuoteväärennöksiä markkinoilta. Lue lisää Loukkausasiat-palvelusivultamme.

Brändioikeuksien suojapiiri- ja loukkausarviot

Laadimme tavaramerkkien, toiminimien, mallioikeuksien, verkkotunnuksien ja tekijänoikeuksien suojapiiri- ja loukkausarvioita tilanteissa, joissa asiakas haluaa asiantuntijan arvion siitä, onko heillä aikaisempi brändioikeus ja mitkä ovat menestymismahdollisuudet mahdollisessa riitatilanteessa ennen kuin varsinaista päätöstä muista toimenpiteistä tehdään tai ennen kuin vastataan toiselta taholta tulleeseen loukkaussyytökseen.

Tavaramerkkien käyttöohjeiden laadinta

Neuvomme tavaramerkkien oikeanlaisesta käytöstä, jotta oikeudet pysyvät mahdollisimman vahvoina eivätkä heikkene vääränlaisen käytön seurauksena.

Tavaramerkkioikeuksien ylläpito edellyttää tavaramerkkien oikeanlaista käyttöä ja niiden käyttöä koskevien todisteiden arkistointia mahdollisia tulevia riitoja tai viranomaispyyntöjä varten. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa tavaramerkkiviranomaiset pyytävät säännöllisin väliajoin näyttöä tavaramerkkien käytöstä, jotta rekisteröinnit pidetään voimassa. Tavaramerkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa, että rekisteröity oikeus pysyy voimassa. Jotta tavaramerkkioikeus voidaan suojata ja ylläpitää, tavaramerkin omistajan tulee käyttää tavaramerkkiä oikealla tavalla. Laadimme asiakkaillemme tavaramerkkien käyttöohjeita, joita noudattamalla yritys varmistaa, että tavaramerkkejä käytetään juridisesti oikein heikentämättä niiden oikeudellista vahvuutta. Asiakkaamme voivat helposti arkistoida näyttöä tavaramerkkien käytöstä LegalLandscape -palvelussa, jonka kautta se on myös aina tarvittaessa käytettävissämme.

Brändioikeuskoulutukset

Koulutamme yritysten johtajia, työntekijöitä ja startup -yrittäjiä brändioikeuksien suojauksesta, valvonnasta, puolustamisesta, kehittämisestä sekä niiden kaupallistamisesta ja oikeanlaisesta käytöstä brändioikeuksien arvon kasvattamiseksi ja haasteiden ennaltaehkäisemiseksi.

Brändioikeuksien Due Diligence -selvitykset

Teemme yrityskauppoihin ja osto- ja myyntitilanteisiin liittyviä tavaramerkkien, toiminimien, verkkotunnusten, mallioikeuksien ja tekijänoikeuksien Due Diligence -selvityksiä. Brändioikeuksien Due Diligence -selvitys on kattava analyysi brändioikeuksista, ja se suoritetaan ennen suunniteltua kauppaa tai fuusiota. Due Diligence -selvitys tarjoaa asiakkaillemme syvällisen käsityksen brändin oikeudellisesta asemasta ja suojauksen tasosta, sekä potentiaalisista riskeistä.

Tutustu Brändioikeudet-blogisarjaamme:

Rekisteröi tavaramerkkisi – vakiintumiseen ei kannata luottaa [Brändioikeudet - 7. osa]

Mitä tarkoittaa tavaramerkin erottamiskyky ja miksi se on tärkeä? [Brändioikeudet - 6. osa]

Tavaramerkin suojaaminen rekisteröinnillä [Brändioikeudet - 5. osa]

Tavaramerkki on keskeisin brändioikeus [Brändioikeudet - 4. osa]

Toiminimi ei ole riittävä brändioikeus kansainvälisillä markkinoilla [Brändioikeudet - 3. osa]

Brändioikeudet brändiarvoksi [Brändioikeudet - 2. osa]

Brändielementit brändioikeuksiksi [Brändioikeudet - 1. osa]