Autamme laatimaan edustaja-, jälleenmyynti- ja jakelusopimuksia, jotka selkeyttävät osapuolten vastuita ja vähentävät riitatilanteita jo ennalta.

Edustaja-, jälleenmyynti- ja jakelijasopimukset ovat oikeudellisia asiakirjoja, jotka säätelevät kahden osapuolen välistä suhdetta, kun toinen myy tai markkinoi toisen osapuolen tuotteita tai palveluita. Edustaja-, jälleenmyynti- ja jakelusopimukset käsittelevät tuotteiden tai palveluiden jakelua. Niiden välinen ero on siinä, kuinka ne sitovat osapuolia ja millainen vastuu kullekin osapuolelle annetaan. Nämä sopimukset ovat tärkeitä yrityksille, jotka haluavat laajentaa liiketoimintaansa uusille markkinoille tai vahvistaa asemiaan olemassa olevilla markkinoilla. 


Edustajasopimus

Edustajasopimus määrittelee suhteen valmistajan ja sen edustajan välillä. Edustaja toimii valmistajayrityksen puolesta ja edustaa sitä asiakassuhteissa. Edustaja ei yleensä ota varastoon tuotteita, vaan toimii lähinnä välittäjänä valmistajan ja loppuasiakkaan välillä.


Jälleenmyyntisopimus

Jälleenmyyntisopimus määrittelee suhteen valmistajan ja jälleenmyyjän välillä. Valmistaja myy tuotteet tai palvelut suoraan jälleenmyyjälle, joka puolestaan myy ne loppuasiakkaille. Jälleenmyyntisopimuksessa jälleenmyyjä on vastuussa tavaroiden tai palveluiden myynnistä loppuasiakkaille.


Jakelijasopimus

Jakelijasopimus määrittelee suhteen valmistajan tai palveluntarjoajan ja jakelijan välillä. Jakelija ostaa tavarat tai palvelut valmistajalta ja myy ne sitten jälleenmyyjille tai loppuasiakkaille. Tämä tarkoittaa, että jakelija on yleensä vastuussa tavaroiden tai palveluiden varastoinnista ja jakelusta.


Tyypillisesti edustaja-, jälleenmyynti- ja jakelijasopimuksissa sovitaan vähintään seuraavista asioista:

 • Osapuolet

 • Sopimuksen kohde: Määritellään tuotteet ja palvelut, joita sopimus koskee.

 • Voimassaoloaika: Määritellään sopimuksen kesto ja mahdolliset uusimismahdollisuudet.

 • Sopimuksen muuttaminen: Määritellään menettelytavat ja ehdot, jotka liittyvät sopimuksen muuttamiseen.

 • Vastuut ja velvollisuudet: Määritellään kummankin osapuolen velvollisuudet, tehtävät ja vastuut.

 • Maksuehdot: Määritellään hinnat, mahdolliset alennukset ja maksuehdot.

 • Eksklusiivisuus: Sovitaan, onko toisella osapuolella yksinoikeus alueellaan ja tietyllä markkinasegmentillä vai ei.

 • Markkinointi ja mainonta: Määritellään osapuolten vastuut markkinoinnissa ja mainonnassa.

 • Immateriaalioikeudet: Sovitaan immateriaalioikeuksien omistuksesta, käytöstä, loukkausten valvonnasta ja puolustamisesta.

 • Luottamuksellisuus: Määritellään tietojen luottamuksellisuus.

 • Vahingonkorvaus: Sovitaan vastuun rajoittamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta.

 • Sopimuksen siirto: Määritellään ehdot, joilla sopimuksen osapuoli voi siirtää sopimuksen toiselle osapuolelle (jos voi).

 • Ylivoimainen este: Määritellään tilanteet, joissa osapuoli ei ole vastuussa sopimusrikkomuksistaan, jos ne johtuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure).

 • Voimassaolon päättäminen: Sopimuksen päättämismenettelyt ja osapuolten oikeudet sekä velvollisuudet sopimuksen päätyttyä.

 • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu: Sovitaan minkä maan lakeja sovelletaan ja kuinka mahdolliset riidat ratkaistaan.