Tunnetko alueellisten ELY-keskusten myöntämän kehittämisavustuksen? Sen avulla pk-yritys voi luoda edellytyksiä uuteen liiketoimintaan ja kansainväliseen kasvuun. Kehittämisavustuksella voi kattaa myös brändioikeuksien suojaukseen liittyviä asiantuntijapalveluita. Haku avautui 14.3.2022.

ELY-keskukset voivat myöntää pk-yrityksille kehittämisavustusta, kun yritys aloittaa toimintaansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen voi hakea oman alueen ELY-keskuksesta.

Kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista avustusta. Se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella. Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Avustus maksetaan hankkeen edistymisen mukaan, pääsääntöisesti jälkikäteen.

Perusperiaate on, että yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään 50 % itse, eikä hanke voi yleensä olla arvoltaan enempää kuin maksimissaan 30 % yrityksen liikevaihdosta. Yrityksellä on oltava kannattavan toiminnan edellytykset ja myös omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin.

Mitä IPR-kustannuksia kehittämisavustukseen voi sisällyttää?

Kehittämisavustukseen on mahdollista sisällyttää ostettuja IPR- ja muita kansainvälistymiseen liittyviä asiantuntijapalveluja. Brändinhaltijoille hyviä kohteita ovat esimerkiksi brändioikeusstrategian laatiminen, immateriaalioikeuksien hankintaan liittyvät ennakkotutkimukset ja selvitykset sekä lisensointiin liittyvät selvitykset. Hyväksyttäviä kuluja voivat olla myös esimerkiksi mallisopimuspohjien luominen ja valmistautuminen tulevia lisensointi- tai muita yhteistyöneuvotteluja varten ulkomaisten kumppaneiden kanssa.

ELY-kehittämisavustusta voi hakea joko EU-rahoitusohjelman tai kansallisen rahoituksen kautta. Ne poikkeavat toisistaan etenkin siinä, että EU-rahoituksen kautta haettavaan avustukseen on mahdollista sisällyttää paitsi kehittämistoimenpiteiden kustannuksia, myös aineellisten tai aineettomien investointien kustannuksia. Keskeisten immateriaalioikeuksien suojaamisen kustannuksista (brändi ja muotoilu, teknologia) kuitenkin virastomaksut on lähtökohtaisesti suljettu pois tuen piiristä.

Kehittämistoimenpiteisiin myönnettävä avustus on pääosin de minimis -ehtoista (pl. avustus investointeihin). De minimis -ehtoista rahoitusta voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana.

ELY-kehittämisavustus EU-rahoitusohjelman kautta

ELY-keskusten myöntämiin pk-yritysten kehittämisavustuksiin käytetään pääosin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmavaroja. Uuden, vuoteen 2027 ulottuvan EU-ohjelmakauden rahoituksen haku avautui 14.3.2022 osana Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmaa.

Yritykset voivat hakea ELY-keskusten myöntämää yritysten kehittämisavustusta sekä investointeihin että kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämistoimenpiteenä voidaan rahoittaa yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta merkittävää yritystoiminnan kehittämistä. Tarkemmat kriteerit löytyvät ELY-keskusten hakuilmoituksista, rakennerahastot.fi-sivustolta sekä alueellisista rahoituslinjauksista.

EU-rahoituksen kautta haettavaan kehittämisavustukseen voi sisällyttää hankehenkilöstön palkkakustannuksia, konsultointi-, messuosallistumis- ja muita kehittämiskustannuksia, joiden tuki on enintään 50 %. Myös hankkeeseen sisältyviä investointeja – niin aineettomia kuin aineellisia − voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan merkittävästi kilpailukykyä. Rahoitusta haetaan sähköisessä EURA-järjestelmässä.

ELY-keskuksen sivuilla on julkaistu pk-yritysesimerkkejä kehittämisavustuksella toteutetuista hankkeista aiemmalla ohjelmakaudella.

ELY-kehittämisavustus kansallisen rahoituksen kautta 

Tällä hetkellä alle 50 henkeä työllistävät mikro- ja pienyritykset Etelä- ja Länsi-Suomessa voivat hakea kehittämisavustusta kansainvälistymisvalmiuksiensa kehittämiseen myös kansallisen Kasvun kiihdyttämisohjelman kautta. Ohjelma on kohdistettu erityisesti kasvun alkuvaiheessa oleville yrityksille, jotka ovat aloittamassa kansainvälistymistä ja vientiä ulkomaille.

Yritys voi saada rahoitusta kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista − ei kuitenkaan investoinneista (aineellisista tai aineettomista). Pääpaino on valmiuksien rakentamisessa. Kustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa, jolloin avustus on enintään 50 000 euroa. Rahoituksen piiriin hyväksyttävät toimenpiteet arvioidaan aina yrityskohtaisesti.

Rahoitukseen voi sisältyä esimerkiksi kansainvälisille markkinoille sopivan brändin ja suojausstrategian laatiminen, immateriaalioikeuksien hankintaan liittyvät selvitykset, markkina- ja jakelukanavaselvitykset, messuille osallistuminen tai tuotteen/palvelun pilotointi tai vaikkapa uuden kansainvälistymisosaajan palkkaaminen (enintään 12 kk).

Lue lisää muista tarjolla olevista julkisista rahoituksista:

PK-YRITYS! HYÖDYNNÄ EUIPO:N ARVOSETELIT BRÄNDISI SUOJAUKSESSA

INNOVAATIOSETELILLÄ PÄÄSET ALKUUN BRÄNDISI SUOJAUKSESSA – 16.1.2023 ALKAEN SEN ARVO NOUSEE 6 000 EUROON

BRÄNDINHALTIJA: HYÖDYNNÄ BUSINESS FINLANDIN TUET KANSAINVÄLISTYMISEEN JA BRÄNDISI SUOJAUKSEEN